In bài viết

Đề xuất quy định mới về xây dựng khung giá đất

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

13/01/2014 16:25
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Nghị định quy định khung giá đất đã có những điểm đổi mới, cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/6 của năm trước liền kề năm UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất. Khung giá đất quy định mức giá tối thiểu và tối đa của từng loại đất, theo từng loại xã đồng bằng, trung du, miền núi của từng vùng và theo từng loại đô thị.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, khung giá đất quy định chi tiết đến 8 vùng kinh tế (trong mỗi vùng kinh tế lại được phân theo 3 vùng theo 3 loại xã đồng bằng, trung du, miền núi (pháp luật hiện hành chỉ quy định 3 vùng theo 3 loại xã); quy định khung giá đất ở tại đô thị theo 2 nhóm: đô thị đặc biệt và các loại đô thị còn lại (pháp luật hiện hành quy định chung theo 6 loại đô thị); đồng thời tách riêng khung giá đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác từ khung giá đất trồng cây hàng năm theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP.

Cụ thể dự thảo Nghị định quy định các khung giá đất sau: Khung giá đất trồng lúa; Khung giá đất trồng cây hàng năm khác; Khung giá đất trồng cây lâu năm; Khung giá đất rừng sản xuất; Khung giá đất nuôi trồng thủy sản; Khung giá đất làm muối; Khung giá đất ở tại nông thôn; Khung giá đất ở tại đô thị loại đặc biệt; Khung giá đất ở tại các đô thị từ loại 1-5; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị loại đặt biệt; Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các đô thị từ loại 1-5.

Bảng giá đất

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất quy định cụ thể về việc xây dựng và ban hành bảng giá đất. Căn cứ nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) xây dựng, ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ. Năm đầu kỳ ban hành, công bố bảng giá đất vào ngày 1/1/2015.

Trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ ban hành, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định gồm bảng giá đối với các loại đất sau:  Bảng giá đất trồng lúa; Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác; Bảng giá đất trồng cây lâu năm; Bảng giá đất rừng sản xuất; Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản; Bảng giá đất làm muối; Bảng giá đất ở tại nông thôn; Bảng giá đất ở tại đô thị; Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, ngoài các bảng giá đất nêu trên, UBND cấp tỉnh có thể ban hành bổ sung bảng giá đất khác phù hợp với thực tế tại địa phương.

Bảng giá đất làm căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Giang Ngọc