In bài viết

Đề xuất quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

23/05/2024 10:48
Đề xuất quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng- Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư này quy định việc thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định tại Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin, tài liệu về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó cung ứng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan của hoạt động tư vấn

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tư vấn và nội dung tư vấn.

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và Quy định nội bộ do tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài ban hành.

Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan của hoạt động tư vấn.

Tuân thủ quy định về bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản với khách hàng hoặc pháp luật có quy định khác.

Nhân viên tư vấn phải am hiểu về sản phẩm tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhân viên tư vấn phải đảm bảo:

1- Am hiểu về sản phẩm tư vấn.

2- Trung thực, công bằng, cẩn trọng, liêm chính; không được cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thông tin gây hiểu lầm về tính năng, đặc điểm, lợi ích của giao dịch được tư vấn.

3. Vì lợi ích của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn; nội dung tư vấn đưa ra phù hợp với tình hình, kiến thức tài chính, năng lực hành vi, hiểu biết xã hội, mục tiêu và nhu cầu tài chính của khách hàng.

4- Giữ an toàn, tách biệt tiền, tài sản và tài liệu có liên quan đến giao dịch của khách hàng.

5- Không quyết định thay khách hàng hoặc tác động khách hàng đưa ra quyết định; Không chuyển thông tin của khách hàng cho đối tác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng về giao dịch được tư vấn.

6- Không có xung đột lợi ích đối với giao dịch được tư vấn và/hoặc các bên có liên quan đến giao dịch được tư vấn;

7- Cảnh báo khách hàng về những rủi ro có thể phát sinh đối với giao dịch được tư vấn.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn khi có yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp nhân viên tư vấn có ý định giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về một sản phẩm chưa được khách hàng yêu cầu, nhân viên tư vấn phải thông báo cho khách hàng về ý định cung cấp dịch vụ tư vấn và phải được khách hàng đồng ý trước khi thực hiện tư vấn. 

Niêm yết công khai phí tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn có quyền thu phí hoạt động tư vấn. Phí trong hoạt động tư vấn phải được niêm yết công khai hoặc xác định thông qua thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng.

Phí tư vấn được thỏa thuận theo một hoặc nhiều phương thức sau đây:

a- Theo thời gian làm việc trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn.

b- Theo vụ việc với chi phí trọn gói.

c- Theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị công việc được tư vấn.

d- Theo phương thức cụ thể khác được các bên thỏa thuận.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển