In bài viết

Đề xuất quy định về nghiệp vụ thư tín dụng

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng.

08/03/2024 17:11
Đề xuất quy định về nghiệp vụ thư tín dụng- Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư quy định, nghiệp vụ thư tín dụng là hình thức cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng để phục vụ hoạt động thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng

Theo dự thảo, hoạt động nghiệp vụ thư tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật có liên quan về cấp tín dụng và tập quán quốc tế về thư tín dụng.

Việc kiểm tra bộ chứng từ, quy trình thanh toán thư tín dụng được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với tập quán quốc tế về thư tín dụng.

Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế được quy định tại giấy phép hoạt động của từng loại hình ngân hàng và phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của ngân hàng khi thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ.

Tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về những hành vi bị nghiêm cấm, trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng.

Lãi suất cấp tín dụng cho khách hàng

Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về mức lãi suất áp dụng đối với nghiệp vụ thư tín dụng.

Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn do các ngân hàng thỏa thuận trong hợp đồng cấp tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cấp tín dụng trong hạn.

Lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi chậm trả do các ngân hàng thỏa thuận trong hợp đồng cấp tín dụng nhưng không vượt quá 10%/năm.

Trường hợp đồng tiền thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu lãi nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của ngân hàng tại thời điểm thu lãi hoặc tại thời điểm thông báo thu lãi.

Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng và các bên liên quan (nếu có) về mức phí áp dụng đối với nghiệp vụ thư tín dụng và hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng và phải niêm yết công khai.

Trường hợp đồng tiền thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu phí nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của ngân hàng tại thời điểm thu phí hoặc tại thời điểm thông báo thu phí.

Điều kiện đối với khách hàng

Ngân hàng xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 

Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Nhu cầu mở thư tín dụng để phục vụ hoạt động thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.

Có phương án sử dụng vốn khả thi.

Có khả năng tài chính để trả nợ.

Ngân hàng chỉ xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng cho khách hàng là người không cư trú khi khách hàng có đủ các điều kiện quy định nêu trên và là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.

Thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng

Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng căn cứ vào ngày đáo hạn thư tín dụng, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cấp tín dụng và thời hạn hoạt động còn lại của ngân hàng.

Đối với khách hàng là pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng không vượt quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của khách hàng; đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Ngân hàng xem xét quyết định cấp tín dụng cho khách hàng theo thời hạn như sau:

Cấp tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn cấp tín dụng cho khách hàng tối đa 01 (một) năm.

Cấp tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn cấp tín dụng cho khách hàng trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.

Cấp tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn cấp tín dụng cho khách hàng trên 05 (năm) năm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển