In bài viết

Đề xuất quy trình đấu thầu qua mạng

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết đấu thầu qua mạng. Trong đó nêu rõ quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm 4 bước.

16/10/2014 15:58

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, bên mời thầu, nhà thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau: Bước 1: Khai báo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bước 2: Nhận mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bước 3: Nhận chứng thư số từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu quốc gia.

Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) và chi phí duy trì tên và dữ liệu của bên mời thầu, nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý I hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký). Hiện mức chi phí này được đề xuất là 550.000 đồng/lần đăng ký và phí duy trì là 550.000 đồng/năm.

Quy trình đấu thầu

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh qua mạng cũng được nêu rõ tại dự thảo.

Cụ thể, đối với việc mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, theo dự thảo, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng do bên mời thầu tự điền theo mẫu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, bên mời thầu cần nhập danh mục hàng hoá cần mua bao gồm các thông tin như tên hàng hoá, tiêu chuẩn hàng hoá, số lượng và đơn vị, trường hợp đã có thông tin thì có thể nhập ngày giao hàng sau khi ký hợp đồng.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là các file được đính kèm và đăng tải đồng thời với thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Trường hợp có sự sai khác giữa file đính kèm và nội dung điền trong mẫu thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng thì căn cứ vào file đính kèm.

Dự thảo nêu rõ, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào quan tâm cũng có thể tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu từ Hệ thống ngay sau khi bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Đối với đấu thầu hạn chế, chỉ những nhà thầu có tên trong danh sách ngắn mới có thể tải hồ sơ mời thầu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày (đối với gói thầu quy mô nhỏ), 20 ngày (đối với các gói thầu khác) kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với việc nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, theo dự thảo, trước khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, nhà thầu sử dụng chứng thư số đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải phản hồi cho nhà thầu là đã nộp hồ sơ thành công hay không thành công đồng thời ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp hồ sơ dự thầu của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia làm căn cứ giải quyết tranh chấp (nếu có).

Nhà thầu phải nhập, đính kèm các tệp tin của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và gửi đến bên mời thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin, tệp tin bao gồm: 1- Đơn dự thầu theo mẫu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 2- Thỏa thuận liên danh (nếu có); 3- Bảo lãnh dự thầu; 3- Các tệp tin khác của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trường hợp có thư giảm giá, thư giảm giá phải được đính kèm và nộp qua mạng.

Đối với việc mở thầu, theo dự thảo, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nộp trước thời điểm đóng thầu sẽ được bên mời thầu giải mã và mở trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thời điểm mở thầu.

Bên mời thầu đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và sử dụng khóa bí mật của gói thầu để giải mã đơn dự thầu, các file hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nộp trước thời điểm đóng thầu. Sau khi giải mã, các nội dung của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ được hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động ghi lại trong biên bản mở thầu, bao gồm: 1- Thông tin về gói thầu: Số thông báo mời thầu; tên gói thầu; tên chủ đầu tư, bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian hoàn thành mở thầu; tổng số nhà thầu tham dự. 2- Thông tin về các nhà thầu tham dự: Mã số doanh nghiệp hoặc số Đăng ký kinh doanh của nhà thầu; tên nhà thầu; giá dự thầu; ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu; giá trị bảo đảm dự thầu (nếu có); ngày hết hiệu lực của bảo đảm dự thầu (nếu có).

Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong khoảng thời gian không quá 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào quan tâm cũng có thể truy cập và xem được biên bản mở thầu trên.

Miễn phí phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, mở thầu cho bên mời thầu

Về chi phí, theo dự thảo, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, biên bản mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin khác do bên mời thầu đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được miễn chi phí đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu cũng được miễn chi phí khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất và mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu được miễn chi phí khi tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy vậy, nhà thầu trước khi nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho Tổ chức vận hành hệ thống. Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 1 triệu đồng, chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 500.000 đồng.

Nhà thầu trúng thầu các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng phải thanh toán chi phí trúng thầu là 1 triệu đồng đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh và 2 triệu đồng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu bao gồm hệ thống máy chủ, các thiết bị điện toán (phần cứng) và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin được cài đặt trên máy chủ (phần mềm) đặt tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính tại dự thảo, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, áp dụng đấu thầu qua mạng khi thực hiện đấu thầu trong nước đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ và phương pháp giá thấp nhất, cụ thể như sau:

UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (3 cơ quan đã thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng) chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc tổ chức đấu thầu qua mạng tối thiểu 40% các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 20% các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quy mô nhỏ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc tổ chức đấu thầu qua mạng tối thiểu 20% các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quy mô nhỏ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo này trên website của Bộ.

Bảo Lâm