In bài viết

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại tài sản có của VDB

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

20/12/2018 16:17
 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-NHNN như sau: Nợ phải được phân loại quy định tại Thông tư này gồm: a- Cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu; b- Ủy thác cho vay; c- Cho vay khác; d- Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng.

Các khoản bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại (cam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo Thông tư này để quản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Dự thảo bổ sung, đối với các khoản nợ, các khoản bảo lãnh vay vốn của ngân hàng thương mại có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân loại nợ thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các khoản cho vay theo ủy thác không chịu rủi ro tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện phân loại nợ theo quy định của bên ủy thác (nếu có); trường hợp không có quy định, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện phân loại nợ như đối với khoản nợ quy định trên.

Bộ phận quản lý phân loại nợ, cam kết ngoại bảng có trách nhiệm: a- Tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng; đề xuất Hội đồng quản trị các biện pháp quản lý nợ, thu hồi nợ; b- Cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị chức năng tại trụ sở chính trong việc xây dựng, trình Tổng giám đốc để trình Hội đồng quản trị ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với khách hàng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.