In bài viết

Đề xuất tăng mức hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con

(Chinhphu.vn) – Theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ, mức hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số là 2.000.000 đồng. Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị tăng mức hỗ trợ từ 2.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng và mở rộng đối tượng cho tất cả dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn.

18/01/2023 11:36

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Lào Cai như sau:

Về đề nghị tăng mức hỗ trợ từ 2.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng: Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng dự án Luật Dân số. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân số do Bộ Y tế trình, Chính phủ đã họp và ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 1/8/2022 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022. 

Các chính sách trong Luật Dân số trình Chính phủ có nhiều nội dung liên quan đến các đối tượng là người dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc thiểu số rất ít người; người dân sinh sống ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; liên quan đến mức kinh phí thụ hưởng chính sách. 

Những chính sách này được đề nghị theo hướng bổ sung, sửa đổi nội dung để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; đối với chính sách đã có thì mở rộng đối tượng thực hiện, nâng mức kinh phí chi trả cho phù hợp với mục tiêu chính sách dân số và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Nguồn kinh phí được Nhà nước bảo đảm trong một số trường hợp và đối tượng chi trả cụ thể; ưu tiên cho bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, phụ nữ là người dân tộc thiểu số. Bộ Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp các kiến nghị để đề xuất tham mưu Chính phủ khi có điều kiện phù hợp.

Về đề nghị mở rộng đối tượng cho tất cả các dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn: Hiện nay, đối tượng áp dụng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ: Phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con thuộc một trong những trường hợp sau đây…. Như vậy, đối tượng được áp dụng Nghị định này là tất cả phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Bộ Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri trong quá trình xây dựng Luật Dân số và sẽ có ý kiến về vấn đề này để người dân tộc thiểu số được thụ hưởng nhiều hơn các chính sách về dân số.

Chinhphu.vn