In bài viết

Đến công tác trước khi xã thành vùng khó khăn có được trợ cấp lần đầu?

(Chinhphu.vn) - Tháng 7/2020, ông Huỳnh Phước (Quảng Nam) chuyển công tác đến một đơn vị sự nghiệp. Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan ông Phước thuộc xã khu vực III, được hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

22/03/2022 07:02

Ông Phước hỏi, trường hợp của ông có được hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không?

Cơ quan ông Phước có ông A, hộ khẩu tại địa phương, ký hợp đồng khoán việc từ tháng 10/2020. Tại thời điểm tháng 6/2021, khi cơ quan ông Phước thuộc khu vực III thì ông A không thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Tháng 10/2021, ông A được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì ông A thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Ông Phước hỏi, vậy ông A có được hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn