In bài viết

Địa bàn nào được áp dụng chính sách ưu đãi vùng ĐBKK?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Từ Thiện công tác tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, là xã khó khăn. Đến năm 2011, ông đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm. Giai đoạn 2011-2015, ông được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

24/08/2017 08:02

Năm 2016, xã Quốc Thái có trong danh mục tại Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Năm 2017, xã thuộc khu vực II theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Ông Thiện hỏi, ông có được hưởng phụ cấp lâu năm không? Nếu được, ông có được truy lĩnh từ năm 2016 đến nay hay không? Khoản tiền đó có phải ngân sách Nhà nước chi trả không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 của Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 và Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015, cụ thể:

- Xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 cua Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang chỉ có 2 xã thuộc Khu vực III gồm: Xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Văn Từ Thiện, công tác trên địa bàn xã Quốc Thái, huyện An Phú là không thuộc địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn