In bài viết

Điện tử hóa thủ tục hành chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

08/08/2022 16:49
Sửa quy định về thủ tục chấp thuận những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân - Ảnh 1.

Sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa

NHNN cho biết, tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, Thủ tướng giao NHNN có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định.

Cụ thể, tại Phần VI ngành nghề kinh doanh 6 hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và tổ chức tài chính vi mô quy định nội dung cắt giảm, đơn giản hóa bao gồm: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND đề nghị chấp thuận thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND, đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận các nội dung nêu trên dạng điện tử.

Để thực hiện các nội dung nêu trên, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa, nộp hồ sơ theo hình thức gửi dưới dạng điện tử đối với các thủ tục mà QTDND thực hiện và cấp văn bản chấp thuận/không chấp thuận dưới dạng điện tử.

Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Do đó, tại dự thảo Thông tư, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN như sau: "4. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gửi đề nghị chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới NHNN (đối với Ngân hàng hợp tác xã), NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính (đối với các quỹ tín dụng nhân dân) hoặc các QTDND gửi văn bản điện tử (đối với hồ sơ quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 và khoản 5 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 9, khoản Điều 11 và Điều 12 Thông tư này) và tài liệu trong hồ sơ theo hình thức trực tuyến".

Về việc sửa đổi, bổ sung mẫu văn bản đề nghị của QTDND theo hướng điện tử hóa: Tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN cắt giảm, đơn giản hóa quy định theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của QTDND đề nghị đối với các thủ tục hành chính.

Do đó, tại dự thảo Thông tư, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung các Đơn đề nghị (bao gồm các Đơn đề nghị thay đổi tên; thay đổi địa chỉ, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi mức vốn điều lệ và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của QTDND) thành 10 Phụ lục tương ứng (đính kèm dự thảo Thông tư) theo hướng giúp các QTDND có thể điện tử hóa theo hướng khai trực tiếp hoặc khai bản giấy làm cơ sở số hóa từ văn bản giấy gửi NHNN chi nhánh theo hình thức trực tuyến.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển