In bài viết

Điều 94 Luật Xây dựng có mâu thuẫn với nội dung Luật Đất đai?

(Chinhphu.vn) – Giải đáp thắc mắc này của bà Phạm Thị Kim Chi, Bộ Xây dựng khẳng định, Điều 94 Luật Xây dựng không mâu thuẫn với khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai bởi, giấy phép xây dựng công trình có thời hạn được cấp phụ thuộc vào thời gian, kế hoạch thực hiện quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

16/04/2015 09:02

Bà Phạm Thị Kim Chi (tỉnh Tiền Giang) phản ánh, khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai thì diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy nhiên, theo Điều 94 Luật Xây dựng thì Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn…

Bà Chi hỏi, vậy Điều 94 Luật Xây dựng có mâu thuẫn với khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai không? 

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề bà Chi hỏi như sau:

Điều 94 Luật Xây dựng không mâu thuẫn với khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai bởi, giấy phép xây dựng công trình có thời hạn được cấp phụ thuộc vào thời gian, kế hoạch thực hiện quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

Nếu kế hoạch thực hiện quy hoạch bị điều chỉnh thì thời hạn ghi trong giấy phép xây dựng công trình có thời hạn: Trường hợp điều chỉnh rút ngắn thì phải bồi thường vật kiến trúc; trường hợp điều chỉnh kéo dài thì vật kiến trúc được tồn tại cho đến khi bị thu hồi quyền sử dụng đất. Quy định này phù hợp với nội dung “…thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này …” của Luật Đất đai.

Chinhphu.vn