In bài viết

Điều chỉnh mức ký quỹ, doanh nghiệp lữ hành có cần đổi Giấy phép?

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ đối với doanh nghiệp lữ hành sẽ cần điều chỉnh lại từ ngày 1/1/2024 theo mức quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

03/01/2024 14:02

Bà Trần Thị Kim Tuyến hỏi, đối với các Hợp đồng ký quỹ đã ký quỹ tại Ngân hàng thương mại với mức ký quỹ theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP và đang có hiệu lực, doanh nghiệp lữ hành có cần thiết phải làm thủ tục cấp đổi Giấy phép khi thực hiện việc tất toán Hợp đồng ký quỹ đang có hiệu lực và mở lại Hợp đồng ký quỹ mới (làm thay đổi số Hợp đồng ký quỹ) không?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 35 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 quy định: "Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế".

Điểm b, khoản 3, Điều 2, Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (gọi tắt là Nghị định số 94/2021/NĐ-CP) quy định: từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định này phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Như vậy, đối với các hợp đồng ký quỹ của doanh nghiệp đã ký quỹ tại Ngân hàng thương mại với mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP và đang có hiệu lực, thì khi doanh nghiệp thực hiện việc tất toán Hợp đồng ký quỹ đang có hiệu lực và mở lại Hợp đồng ký quỹ mới (làm thay đổi số Hợp đồng ký quỹ) sẽ không cần phải làm thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chinhphu.vn