In bài viết

Điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng III

(Chinhphu.vn) - Bà Vũ Thị Thanh Huyền là giáo viên tiểu học hạng IV, có 22 năm công tác, hiện đang theo học lớp đại học hệ vừa học vừa làm. Bà Huyền hỏi, sau khi đạt chuẩn trình độ đào tạo để chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III, bà có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III để xét chuyển hạng không?

18/07/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29). Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN khi bổ nhiệm từ hạng CDNN theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang hạng CDNN tương ứng theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Chinhphu.vn