In bài viết

Điều kiện bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp không qua thi

(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Quang Minh (Hải Phòng) đang là giáo viên tiểu học hạng III, hưởng lương bậc 6 (3,65). Hiện nay ông đã đủ tiêu chuẩn về quy định giáo viên tiểu học hạng III theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

28/12/2022 11:02

Ông Minh hỏi, thủ tục bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III có phải thi hay xét thăng hạng không? Cách chuyển xếp lương từ hệ số 3,65 cũ sang hệ số lương giáo viên tiểu học hạng III mới như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kể từ ngày 20/3/2021, việc bổ nhiệm xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học.

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) mà không phải qua thi, xét và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Chinhphu.vn