In bài viết

Điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo

(Chinhphu.vn) - Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu đến thời hạn bổ nhiệm lại thì phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.

26/03/2022 08:02

Bà Nguyễn Thị Quyết (Lai Châu) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo năm 2015. Thời điểm bổ nhiệm, điều kiện để bổ nhiệm là có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Năm 2020, bà đến thời hạn bổ nhiệm lại nhưng không bổ nhiệm lại được với lý do bà chưa giữ ngạch đại học.

Đến nay bà Quyết vẫn chưa chuyển được ngạch vì cơ quan cấp trên chưa tổ chức lớp thi. Bà Quyết hỏi, trường hợp của bà có bị thu hồi quyết định giữ chức vụ lãnh đạo không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nếu đến thời hạn bổ nhiệm lại thì phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.

Trường hợp của bà nếu chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm lại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải có văn bản thông báo để đơn vị và công chức viên chức biết về việc không bổ nhiệm lại và căn cứ không thực hiện bổ nhiệm lại.

Chinhphu.vn