In bài viết

Điều kiện bổ nhiệm ngạch văn thư viên

(Chinhphu.vn) - Tiêu chuẩn là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

08/07/2022 09:02

Theo phản ánh của ông Phạm Bảo Tín (Bà Rịa – Vũng Tàu), Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, yêu cầu trình độ đào tạo phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư. Tuy nhiên, đến nay chưa ban hành chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch văn thư nên các cơ sở đào tạo bồi dưỡng vẫn chưa tổ chức mở lớp cấp chứng chỉ theo quy định.

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV, trong đó tại Điều 11 quy định tiêu chuẩn ngạch văn thư viên không còn yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư. 

Ông Tín hỏi, trường hợp chưa được bổ nhiệm ngạch văn thư viên thì có được thực hiện bổ nhiệm theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 4, Điều 11 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Đối với trường hợp ông Phạm Bảo Tín hỏi, nếu đã được bổ nhiệm vào ngạch văn thư viên (mã ngạch 02.007) trước ngày Thông tư số 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành thì được coi là đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn của ngạch công chức đã bổ nhiệm theo quy định tại Điều 17 của Thông tư. 

Trường hợp chưa được bổ nhiệm vào ngạch văn thư viên nêu trên thì căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5, Điều 11 Thông tư số 02/2021/TT-BNV để dự thi nâng ngạch lên văn thư viên (mã ngạch 02.007).

Chinhphu.vn