In bài viết

Điều kiện bổ sung chuyên môn cho chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

(Chinhphu.vn) – Bà Vĩ Hoàng Nhung (Bắc Ninh) có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa da liễu do Sở Y tế cấp ngày 24/6/2019. Bà Nhung hỏi, bà có cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề không và nếu muốn bổ sung phạm vi hoạt động nội, da liễu thì cần điều kiện gì?

26/04/2021 09:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Ngày 2/2/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 787/BYT-KCB về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ.

Theo đó, đối với bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có cả chứng chỉ, chứng nhận định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 9/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi hoạt động chuyên môn (trừ chuyên khoa răng hàm mặt).

Do vậy, để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với chuyên khoa nội, da liễu thì người hành nghề phải có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên về chuyên khoa nội, da liễu (trong đó có cả chứng chỉ, chứng nhận định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 9/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng chuyên khoa).

Chinhphu.vn