In bài viết

Điều kiện bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Trọng (Hà Nam) có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa ngoại và giấy chứng nhận đào tạo liên tục 6 tháng chuyên khoa ngoại thần kinh do Bệnh viện Chợ Rẫy cấp trước ngày 9/7/2019. Ông Trọng hỏi, ông có được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ngoại thần kinh không?

23/08/2023 14:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021; Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế.

Theo Công văn số 6797/BYT-KCB thì các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế là: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT).

Do vậy, chứng chỉ đào tạo liên tục của ông nếu thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT thì không đủ điều kiện để xem xét, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Chinhphu.vn