In bài viết

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

(Chinhphu.vn) - Ông Thái Hoàng Ân làm việc tại Ban Quản lý dự án cấp huyện thuộc tỉnh Bến Tre. Từ tháng 5/2012 đến nay, ông tham gia tổ giám sát của chủ đầu tư. Ông đã đủ năm công tác và số lượng công trình giám sát theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ông Ân hỏi, ông có thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III không?

16/12/2015 08:02

Vấn đề ông Ân hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân đã trực tiếp tham gia giám sát thi công xây dựng được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Do vậy, ông Thái Hoàng Ân có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III theo quy định.

Chinhphu.vn