In bài viết

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

(Chinhphu.vn) - Năm 1983, gia đình bà Nguyễn Thị Liên (Bắc Ninh) cùng một số hộ khác được ban quản lý thôn và UBND xã xét duyệt ưu tiên cấp phát đất làm nhà ở theo diện gia đình liệt sĩ và đang phục vụ trong quân đội.

11/06/2022 08:02

Gia đình bà Liên được cấp lô đất ở thửa số 73, diện tích 199 m2 (theo bản đồ 9P) thuộc khu vực xóm 4, đã xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, từ năm 1983 đến nay, gia đình bà Liên vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Liên hỏi, gia đình cần làm thủ tục thế nào để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang ở?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đã được quy định tại các điều 100, 101 của Luật Đất đai; các Điều 20, 22, 23 và Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Chính phủ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Theo nội dung bà Liên trình bày chưa rõ về các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất khi bà được giao đất nên không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị bà nghiên cứu các quy định của pháp luật như đã nêu ở trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương để được hướng dẫn trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn