In bài viết

Điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

(Chinhphu.vn) - Công ty Bảo Long đang đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các danh mục hoạt động: Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000; đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

08/11/2023 07:02

Công ty có tổng số 6 người lao động, lực lượng kỹ thuật về đo đạc bản đồ là 6 người, đã được đóng BHXH theo quy định ở Công ty.

Căn cứ Mục d Khoản 1 Điều 32 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, Công ty hỏi, các nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ, lực lượng kỹ thuật đo đạc bản đồ có bắt buộc học trắc địa của Trường Đại học Mỏ - Địa chất hay không? Trường hợp học về chuyên ngành quản lý đất đai ở Trường Đại học Lâm Nghiệp là không được có đúng không?

Công ty đang xin cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (lần 3), có kinh nghiệm đã được cấp phép 2 lần tương đương 15 năm trong lĩnh vực này. Lực lượng kỹ thuật về đo đạc bản đồ công ty có 5 kỹ sư quản lý đất đai trình độ đại học, 1 người làm kỹ thuật trắc địa – bản đồ trình độ đại học (phụ trách kỹ thuật 08 năm, đóng bảo hiểm tại Công ty), nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, 5 nhân lực kỹ thuật đo đạc bản đồ đều là kỹ sư quản lý đất đai nên không đứng tên được tại vị trí nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ vì không thuộc về lĩnh vực đo đạc bản đồ.

Công ty hỏi, Sở thẩm định như vậy có chính xác như nghị định Chính phủ ban hành hay không?

Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời chi tiết để Công ty hoàn thiện hồ sơ và được cấp phép.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, căn cứ theo Khoản 1 Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ:

"Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật này; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

c) Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;

d) Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép".

Căn cứ Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các quy định của pháp luật liên quan, người có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ phải đáp ứng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Về số lượng, trình độ nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ của hồ sơ đề nghị cấp phép của Công ty CP Phát triển giáo dục và Quản lý tài nguyên - môi trường Bảo Long, căn cứ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật đã nêu trên, nhân lực như đã trình bày của Công ty gồm:

Phụ trách kỹ thuật: 1 kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật trắc địa – bản đồ đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu trình độ đại học thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ;

Nhân viên kỹ thuật: 5 kỹ sư quản lý đất đai có khối lượng học tập về đo đạc, bản đồ theo tài liệu cung cấp đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về điều kiện số lượng và trình độ nhân viên kỹ thuật về đo đạc và bản đồ đối với các nội dung đề nghị cấp phép có yêu cầu số lượng tối thiểu nhỏ hơn 6 tại Phụ lục IB kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP.

Về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Công ty CP Phát triển giáo dục và Quản lý tài nguyên - môi trường Bảo Long đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn, hoàn thiện và được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Chinhphu.vn