In bài viết

Điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

(Chinhphu.vn) - Ông Danh Toàn hỏi, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa có quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị thì có được xin thỏa thuận vị trí và quy hoạch tổng mặt bằng trước khi xin cấp phép xây dựng hay không? Quy trình thực hiện như thế nào?

10/02/2024 16:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị được quy định cụ thể tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 32 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Theo đó, "đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành".

Pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị không có quy định về việc thỏa thuận vị trí và quy hoạch tổng mặt bằng cho nhà ở riêng lẻ trước khi xin cấp phép xây dựng.

Đăng Khôi