In bài viết

Điều kiện chỉ định thầu gói thầu thẩm tra thiết kế

(Chinhphu.vn) – Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi, sau đó nhà thầu được chỉ định thầu gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thì việc chỉ định thầu này được coi là phù hợp với quy định.

25/10/2018 11:02

Ông Lê Sơn Tùng (Phú Thọ) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Tháng 5/2017, chủ đầu tư A thực hiện mời thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, trong hồ sơ mời thầu nêu rõ "Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này".

Ngày 5/7/2017, chủ đầu tư lựa chọn xong nhà thầu và ký hợp đồng với công ty B. Đến ngày 25/7/2017, chủ đầu tư A tiếp tục ký hợp đồng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công với công ty B theo hình thức chỉ định thầu (hai gói thầu thuộc cùng một dự án đầu tư).

Ông Tùng hỏi, trong trường hợp này chủ đầu tư A có vi phạm các quy định hiện hành về đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với câu hỏi của ông Tùng, trường hợp nhà thầu B đã trúng thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi, sau đó nhà thầu B được chỉ định thầu gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thì việc chỉ định thầu để nhà thầu B thực hiện gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công được coi là phù hợp với quy định nêu trên nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đủ điều kiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

- Phạm vi công việc của gói thầu tư vấn quản lý dự án không bao gồm công việc của bên mời thầu.

Chinhphu.vn