In bài viết

Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ông Mông Đức Mạnh hỏi: Cán bộ, công chức ở xã miền núi vừa trực tiếp sản xuất nông nghiệp vừa hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì có thể nhận chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp với hạn mức nhất định để tăng gia sản xuất không?

04/01/2019 07:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 179; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 169; nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 174 và Điểm e, Khoản 1, Điều 179 trừ trường hợp quy định tại Điều 191 và bảo đảm điều kiện thực hiện quyền theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai.

Như vậy, pháp luật về đất đai cho phép người sử dụng đất được thực hiện các quyền nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Chinhphu.vn