In bài viết

Điều kiện cộng dồn thời gian tham gia BHYT

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Hoài (Bến Tre) đóng BHYT tại công ty liên tục trên 5 năm. Nay bà muốn nghỉ việc và chuyển về tỉnh khác. Bà hỏi, thời gian nghỉ việc bà tham gia BHYT theo hộ gia đình thì có được cộng dồn thời gian tham gia BHYT không? Nếu bà đi làm tại công ty khác thì quyền lợi BHYT được tính thế nào?

20/10/2020 14:02

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì: Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Trường hợp của bà, khi đã chuyển tham gia BHYT sang địa bàn khác và thay đổi đối tượng tham gia khác, nếu thời gian tham gia lần sau nối tiếp với lần trước hoặc gián đoạn tham gia dưới 3 tháng, thì thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục in trên thẻ BHYT mới được giữ nguyên như thẻ BHYT cấp trước đó.

Chinhphu.vn