In bài viết

Điều kiện được nâng lương trước thời hạn

(Chinhphu.vn) – Tháng 10/2017, ông Nguyễn Văn Hoà chuyển công tác từ trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa, huyện Thuận Bắc về trường Tiểu học Văn Hả 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

26/04/2018 09:02
Ông Hoà đã đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn 6 tháng khi công tác tại huyện Thuận Bắc, Ông Hòa hỏi, khi chuyển công tác về thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, ông có được nâng lương trước hạn không và thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quy định: “Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp uỷ và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn”.

Như vậy, điều kiện, tiêu chuẩn, cấp độ về thành tích được xét, nâng bậc lương trước thời hạn được quy định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của mỗi cơ quan, đơn vị có thể không giống nhau (tuỳ thuộc vào Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của từng cơ quan, đơn vị) nhưng phải bảo đảm bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu về tiêu chuẩn, cấp độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 5164/UBND-VX ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh.

Về thời gian và trình tự, thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 6/1/2017 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và Công văn số 156/UBND-VX ngày 13/1/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thống nhất thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chinhphu.vn