In bài viết

Điều kiện giải quyết chế độ bệnh binh

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đức Dũng (Hà Nội) nhập ngũ tháng 2/1981. Tháng 8/1981, ông được cử đi học sĩ quan không quân tại Nha Trang. Tháng 9/1984, ông tốt nghiệp, được cử về F371, E921 sân bay Đa Phúc. Tháng 11/1986, ông giám định sức khỏe, nhận kết quả bệnh binh loại III, mất sức 45%.

25/07/2019 07:02

Tháng 7/1987, ông Dũng có quyết định chuyển ngành về doanh nghiệp và công tác đến nay.

Ông Dũng hỏi, ông có được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hay không? Nếu có thì phải làm những thủ tục gì? Tại cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31/12/1994”.

Theo nội dung ông trình bày thì tháng 11/1986, ông giám định sức khỏe, kết quả bệnh binh loại III, mất sức 45%. Tuy nhiên, đến tháng 7/1987 ông có quyết định chuyển ngành về doanh nghiệp và công tác cho đến nay, không phải là quyết định hưởng chế độ bệnh binh.

Như vậy, trường hợp của ông chưa rõ về điều kiện để giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, hướng dẫn và trả lời cụ thể.

 Chinhphu.vn