In bài viết

Điều kiện giải quyết chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

(Chinhphu.vn) – Đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ- BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

18/12/2020 08:02

Công ty có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm bao gồm cả tiền lãi chậm đóng đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Công ty bà Nam Phương (TPHCM) nợ BHXH từ tháng 1/2020 đến nay. Công ty có 1 trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cần được giải quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, bà Phương đã làm công văn gửi cơ quan BHXH nơi công ty đang đóng BHXH đề nghị đóng tiền cho nhân viên này để giải quyết chế độ thai sản nhưng không được chấp nhận với lý do điều khoản trên chỉ áp dụng cho trường hợp chốt sổ BHXH, không áp dụng cho trường hợp nghỉ thai sản và hưởng chế độ thai sản.

Hiện nay người lao động gặp nhiều khó khăn. Bà Phương đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP  ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, bà Nam Phương đề nghị cơ quan BHXH nơi đơn vị bà đóng BHXH thực hiện đúng quy định của Luật BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Trường hợp cơ quan BHXH giải quyết không thỏa đáng, bà cung cấp thông tin về đơn vị bà và cơ quan BHXH nơi đơn vị bà đóng BHXH đến BHXH Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn