In bài viết

Điều kiện giải quyết kiến nghị của nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Nguyễn Anh Việt (Lào Cai) đang giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo Khoản 8, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu phải nộp chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tương ứng với 0,02% giá dự thầu của nhà thầu.

20/08/2019 10:02

Theo đó, cơ quan ông Việt đã gửi văn bản đề nghị nhà thầu nộp khoản chi phí trên theo quy định và đã gọi điện thông báo cho nhà thầu, tuy nhiên, nhà thầu không thực hiện việc nộp khoản chi phí nêu trên.

Ông Việt hỏi, trong trường hợp nhà thầu cố tình không nộp khoản chi phí nêu trên thì có biện pháp nào xử lý hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị là chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 8, Điều 9 của Nghị định này được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền giải quyết.

Do đó, trường hợp nhà thầu không nộp chi phí giải quyết kiến nghị thì kiến nghị không đủ điều kiện để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn