In bài viết

Điều kiện giám sát công trình dân dụng hạng I

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Phạm Chí Thuần (TPHCM) được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, phạm vi hoạt động là xây dựng - giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng I.

26/10/2020 07:02

Ông Thuần hỏi, với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp, công ty ông có thể tham gia các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình các công trình dân dụng hạng I hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 9 và Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ, trường hợp công ty được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng I thì được tham gia giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực, không bao gồm giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Chinhphu.vn