In bài viết

Điều kiện hỗ trợ học phí khi học lên trung cấp

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lê (Đắk Nông) hỏi, người tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng sau đó một vài năm mới học lên trung cấp thì có được hỗ trợ học phí theo đối tượng quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hay không?

06/01/2021 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Đối tượng “học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” theo quy định tại Khoản 13 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được hiểu là: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp và chưa tham gia các khóa đào tạo khác (gồm: Trung học phổ thông, các chương trình đào tạo dưới 3 tháng, sơ cấp và trung cấp) kể từ ngày tốt nghiệp trung học cơ sở. Không có quy định về thời gian tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp.

Để có đủ căn cứ xác định người học có thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Khoản 13 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trong trường hợp nêu trên, cần làm rõ việc trong thời gian gián đoạn, người học có tham gia các khóa đào tạo khác (gồm: Trung học phổ thông, các chương trình đào tạo dưới 3 tháng, sơ cấp và trung cấp) kể từ ngày tốt nghiệp trung học cơ sở hay không.

Chinhphu.vn