In bài viết

Điều kiện hoạt động dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

(Chinhphu.vn) - Các trang thiết bị, máy móc phục công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm như với phương tiện đo nhóm 1 tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 25 Chương III Luật Đo lường.

15/01/2024 08:20

Tháng 9/2023, công ty ông Nông Giang Thuyền (Cao Bằng) có nộp đơn cho Sở Xây dựng xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động phòng thí nghiệm theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Tháng 11/2023, Sở Xây dựng có công văn thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho công ty ông Thuyền đạt 11/111 chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký. Lý do các chỉ tiêu không đạt chủ yếu là thiếu chứng chỉ kiểm định đối với các phương tiện đo nhóm 2 (như cân kỹ thuật, máy nén BT, máy kéo thép…) theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN.

Theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, nội dung đánh giá phòng thí nghiệm yêu cầu thiết bị có chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn còn hiệu lực các thiết bị thí nghiệm và đo lường theo quy định (công ty ông Thuyền có hiệu chuẩn các thiết bị theo yêu cầu).

Các cán bộ đánh giá của Sở Xây dựng cho rằng các thiết bị phải được kiểm định (không phải là hiệu chuẩn) mới được cấp giấy chứng nhận cho các chỉ tiêu thí nghiệm có liên quan đến các thiết bị kiểm định.

Hiện nay theo ông Thuyền được biết, các phòng thí nghiệm trên toàn quốc hoạt động trước hay sau khi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP thì các thiết bị chỉ cần hiệu chuẩn là được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, và hiện nay các Sở Xây dựng đều đang cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các công ty có phòng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mà chỉ yêu cầu các thiết bị nêu trên chỉ cần có chứng nhận hiệu chuẩn.

Ông Thuyền hỏi, việc Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị phải kiểm định các máy móc thiết bị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (các phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN) là đúng hay sai?

Nếu việc yêu cầu các máy móc thiết bị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (các phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN) phải kiểm định là sai thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện đúng quy định.

Nếu việc yêu cầu các máy móc thiết bị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải kiểm định (các phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN) là đúng thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các phòng thí nghiệm trên toàn quốc tạm dừng toàn bộ để thực hiện việc kiểm định máy móc thiết bị.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 16 "Các loại phương tiện đo" Chương III Luật Đo lường số 04/2011/QH13: "Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định tại Khoản 2 Điều này (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 1) được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố".

Tại Khoản 2 Điều 16 "Các loại phương tiện đo" Chương III Luật đo lường số 04/2011/QH13: "Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục phương tiện đo nhóm 2".

Như vậy, với các trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trừ trường hợp khác có quy định riêng) là phương tiện đo nhóm 1 được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Chương III Luật Đo lường số 04/2011/QH13.

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 "Yêu cầu đối với phương tiện đo nhóm 1" Chương III Luật Đo lường số 04/2011/QH13:

"2. Phương tiện đo nhóm 1 được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 do tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo lựa chọn, quyết định thực hiện tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật này".

Tại Khoản 1 Điều 25 "Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm" Chương III Luật Đo lường số 04/2011/QH13:

"1. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động;

c) Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động;

d) Đáp ứng yêu cầu về tính độc lập, khách quan;

đ) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với lĩnh vực hoạt động;

e) Đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền".

Như vậy, với các trang thiết bị, máy móc phục công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trừ trường hợp khác có quy định riêng) được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm như với phương tiện đo nhóm 1 tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 25 Chương III Luật Đo lường số 04/2011/QH13.

Chinhphu.vn