In bài viết

Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.

24/01/2023 07:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy (Tây Ninh) trong thời gian qua, việc áp dụng quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ còn nhiều bất cập giữa các cơ quan và địa phương. 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định: Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Theo quy định này, những cá nhân đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức thuộc trường hợp miễn chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trước thời điểm Thông tư số 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thì mặc định được xem là đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi những cá nhân này tham gia lớp đào tạo Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính thì lại bị yêu cầu học lại lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tại Học viện Hành chính), do đó bị trả hồ sơ không cho học.

Đây là một bất cập ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của công chức, ông Nguyễn Duy đề nghị sớm xem xét, giải đáp để những công chức thuộc trường hợp này yên tâm công tác, được tham gia đào tạo để nâng cao trình độ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì: Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp ông Nguyễn Duy đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên thì đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Chinhphu.vn