In bài viết

Điều kiện hưởng lương giáo viên THCS hạng II

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Hương (TPHCM) là giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II. Năm 2019, bà đi học lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I để chuẩn bị cho thi nâng hạng nhưng chưa có đợt thi (khi đó về chuyên môn chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học).

14/05/2021 09:02

Tuy nhiên, năm 2021 yêu cầu phải có bằng thạc sĩ và nhiều tiêu chuẩn khác nên bà không đủ tiêu chuẩn để xét hoặc thi nâng lên hạng I.

Bà Hương hỏi, bà chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thì có thể sử dụng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I thay thế khi xếp lương hạng II theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 không? Bà có phải học thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức 2010 quy định: “Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó”. Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II là một trong những tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Trước đó, viên chức đã bổ nhiệm vào ngạch giáo viên (theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

Khi chuyển từ ngạch giáo viên sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên phải bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được bổ nhiệm, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và cho đến thời điểm này (khi có Thông tư mới thay thế), giáo viên đã có hơn 5 năm để hoàn thiện các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (nếu còn thiếu).

Để được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, bà Phạm Thị Hương phải đạt các tiêu chuẩn của hạng bao gồm cả tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giúp cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo từng hạng.

Do đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng cao hơn không có giá trị thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng thấp hơn.

Chinhphu.vn