In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ, chỉ cán bộ kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo ở đơn vị khác mới được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, còn công chức, viên chức, người lao động thì không có.

22/11/2022 09:02

Ông Nguyễn Bá Vương (Kon Tum) hỏi, có quy định nào về việc công chức, viên chức, người lao động kiêm nhiệm công việc của các chức danh khác thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

Đồng thời, đối với cán bộ, công chức cấp xã, tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Điều 11 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Bá Vương liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Kon Tum (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn