In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại ban quản lý dự án

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thông công tác tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng của huyện. Đơn vị ông có trường hợp cán bộ là chuyên viên của Phòng Tài chính - Kế hoạch (hưởng lương tại Phòng Tài chính - Kế hoạch) được phân công sang kiêm nhiệm phụ trách kế toán tại đơn vị.

30/04/2022 07:02

Ông Thông hỏi, cán bộ này có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

"Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án;...".

Tại Điều 1 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định:

 "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2. Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập, ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực sử dụng vốn đầu tư công được thành lập theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ: Thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án theo điều ước quốc tế, thỏa thuận với nhà tài trợ về ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết và pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi. Trường hợp không có quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận với nhà tài trợ, pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này".

Như vậy, trường hợp ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện (là ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực) của ông được giao quản lý dự án đầu tư công thì thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 108/2021/TT-BTC, việc sử dụng các khoản thu tại Điều 2 của Thông tư số 108/2021/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương quy định: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công;...

Chinhphu.vn