In bài viết

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Dũng (Quảng Ninh) làm việc tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ tháng 3/2006 đến nay. Ông Dũng hỏi, ông có được hưởng phụ cấp thu hút từ ngày 1/3/2011 theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

26/02/2018 09:02

Nếu ông được hưởng thì trong thời gian bao lâu? Tính đến ngày 1/3/2011 ông đã làm việc tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên 5 năm nếu được hưởng phụ cấp thu hút thì có được hưởng phụ cấp lâu năm không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Về phụ cấp thu hút, theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

“2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ tháng 3/2006 và hiện vẫn đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày 1/3/2011 và thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Về phụ cấp lâu năm, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP: “Đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian làm việc thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, đề nghị ông căn cứ thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để xác định việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm và mức phụ cấp được hưởng theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Chinhphu.vn