In bài viết

Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Thanh Phong được tuyển dụng về Trường tiểu học Văn Giáo, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ ngày 18/11/2002. Tháng 5/2008, xã Văn Giáo có trong danh sách xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

21/04/2016 08:02

Ngày 1/7/2015, ông được chuyển công tác theo nguyện vọng về trường Tiểu học A An Hảo, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Ông Phong hỏi, trường hợp của ông có được hưởng trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang trả lời như sau:

Ngày 28/3/2013, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 302/UBND-VX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, trong đó, Điểm 3 Mục B hướng dẫn về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau:

"Cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/3/2011 trở về sau (ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng) thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

* Lưu ý: không áp dụng đối với trường hợp đến công tác trước ngày 1/3/2011".

Việc hướng dẫn như trên, UBND tỉnh An Giang đã căn cứ Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Công văn hướng dẫn số 9508/BTC-NSNN ngày 16/7/2012 của Bộ Tài chính về vướng mắc một số điều trong Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (nội dung Công văn này đã được Bộ Nội vụ thống nhất tại Công văn số 2908/BNV-TL ngày 15/8/2012).

Theo đó, tại Điểm 1 Công văn số 9508/BTC-NSNN có hướng dẫn rõ:

"1. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, như sau:

- Về đối tượng hưởng: cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Những người đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011) không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP".

Trường hợp ông Lê Thanh Phong, được tuyển dụng và công tác tại trường Tiểu học Văn Giáo, xã Văn Giáo (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) từ ngày 18/11/2002 (tức trước ngày 1/3/2011), do đó, không thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn