In bài viết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

(Chinhphu.vn) - Cơ sở kinh doanh cầm đồ của ông Nguyễn Minh Tân hoạt động từ năm 2010. Nay do ông không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP nên cơ quan Công an đề nghị ngừng hoạt động.

30/07/2020 09:02

Ông Tân hỏi, ông phải làm gì để tiếp tục được kinh doanh? Có quy định nào tạo điều kiện hoạt động cho những cơ sở đã kinh doanh trước khi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ban hành hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ cầm đồ được quy định tại Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư).

Để được hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh đang hoạt động đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 3/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn tiếp tục được hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 có hiệu lực, cơ sở kinh doanh phải thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Vì vậy, kể từ ngày 1/1/2018, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP để được tiếp tục hoạt động kinh doanh thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Chinhphu.vn