In bài viết

Điều kiện năng lực với liên danh nhà thầu tư vấn

(Chinhphu.vn) – Trường hợp bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

03/08/2018 14:02

Ông Nguyễn Đức Vũ (Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý trường hợp sau:

Gói thầu tư vấn có cấp công trình là cấp I. Trong liên danh nhà thầu tư vấn thì thành viên đứng đầu liên danh A có đầy đủ năng lực đáp ứng hồ sơ mời thầu, nhà thầu thành viên liên danh B (ví dụ: Tham gia phần khảo sát) lại không đáp ứng được điều kiện của hồ sơ dự thầu đối với gói thầu (chưa từng khảo sát công trình cấp I, và có một công trình cấp II).

Ông Vũ hỏi, vậy liên danh đó có đáp ứng yêu cầu hay không? Trong trường hợp được đáp ứng, thành viên liên danh B có được chấp nhận tham gia gói thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 23 Chương I và Điểm g, Khoản 1 Mục 1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên năng lực, kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

Đối với vấn đề của ông Vũ, trường hợp bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Chinhphu.vn