In bài viết

Điều kiện nhân sự khi tham gia thiết kế công trình cấp II

(Chinhphu.vn) - Công ty tư vấn thiết kế xây dựng của ông Nguyễn Đắc Vi (Bắc Giang) được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động trong lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng cấp II. Công ty đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình trụ sở cơ quan – công trình cấp II.

05/09/2021 12:20

Khi nộp hồ sơ thẩm định thì được cơ quan thẩm định đánh giá công ty không đủ năng lực thiết kế công trình này với lý do chức danh chủ trì thiết kế phần cấp điện, cấp nước có chứng chỉ hành nghề đầy đủ nhưng không phải người của công ty (do công ty không đóng BHXH cho 2 chức danh này mà chỉ ký hợp đồng lao động) và cơ quan thẩm định dự kiến sẽ đề nghị chủ đầu tư hủy gói thầu tư vấn thiết kế đã ký kết với công ty ông Vi.

Ông Vi hỏi, công ty ông đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và hoạt động đúng lĩnh vực được cấp nhưng tùy từng sự việc có thể thuê con người đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc thông qua hợp đồng lao động và trả lương đầy đủ thì có phù hợp quy định không?

Việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp thông qua số lượng con người của doanh nghiệp đó đang đóng BHXH có đúng quy định không? Căn cứ quy định nào để hủy hợp đồng mà công ty ông Vi đã ký với chủ đầu tư?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức phải hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan; duy trì, bảo đảm điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp.

Theo đó, tổ chức phải bảo đảm điều kiện về nhân sự là người lao động của tổ chức theo quy định của pháp luật về lao động. Cụ thể, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”.

Việc chấm dứt hợp đồng của tổ chức và chủ đầu tư thực hiện theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng và quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn