In bài viết

Điều kiện sử dụng Giấy phép lái xe Hàn Quốc tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Công Hoàn là công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Ông được biết Việt Nam và Hàn Quốc đã ký hiệp định công nhận bằng lái xe quốc tế lẫn nhau. Vậy, ông Hoàn có bằng lái xe quốc tế do Sở cảnh sát Hàn Quốc cấp (IDP) thì có được sử dụng tại Việt Nam không? Nếu được, ông có thể biết nội dung chi tiết hiệp định đã ký hay không?

29/11/2023 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế, ký ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ ngày 23/7/2023.

Khoản 2 Điều 1 Hiệp định quy định cụ thể về việc sử dụng Giấy phép lái xe do Hàn Quốc hoặc Việt Nam cấp như sau:

"2. Mỗi bên công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ do nước kia cấp để cho phép người mang Giấy phép lái xe đó điều khiển phương tiện giao thông cơ giới dưới đây vào các mục đích phi thương mại:

a) Tại Việt Nam:

(i) Công dân Hàn Quốc mang Giấy phép lái xe quốc tế hạng A do Hàn Quốc cấp được phép điều khiển phương tiện cơ giới phù hợp với hạng trên Giấy phép lái xe quốc tế đó; và

(ii) Công dân Hàn Quốc mang Giấy phép lái xe quốc tế thuộc các hạng khác do Hàn Quốc cấp được phép điều khiển phương tiện cơ giới hạng B theo Giấy phép lái xe quốc tế đó; và

b) Tại Hàn Quốc:

(i) Công dân Việt Nam mang Giấy phép lái xe quốc tế hạng A, A1 hoặc hạng B1 do Việt Nam cấp được phép điều khiển phương tiện cơ giới phù hợp với hạng trên Giấy phép lái xe quốc tế đó; và

(ii) Công dân Việt Nam mang Giấy phép lái xe quốc tế thuộc các hạng khác do Việt Nam cấp được phép điều khiển phương tiện cơ giới theo hạng trên Giấy phép lái xe quốc tế đó".

Theo đó, công dân Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc tế do Hàn Quốc cấp, thì không được phép sử dụng để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam.

Chinhphu.vn