In bài viết

Điều kiện thăng hạng đối với giáo viên mầm non

(Chinhphu.vn) - Bà Kim Thoa (Vĩnh Long) đang làm quản lý tại một trường mầm non, giữ ngạch giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25 từ năm 2015. Bà Thoa đã tốt nghiệp cử nhân mầm non, thạc sĩ Quản lý giáo dục. Bà hỏi, để chuyển sang ngạch giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24 thì thủ tục thế nào?

12/05/2021 09:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định: “Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác định là người trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non”.

Do đó, để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I thì bà Kim Thoa cần phải tham gia kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và được xác định là người trúng tuyển.

Chinhphu.vn