In bài viết

Điều kiện thay đổi chứng chỉ hành nghề y

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Ngọc Tuệ (Hà Nội) có chứng chỉ hành nghề bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Nay bà muốn đi học chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

12/09/2022 15:11

Bà Tuệ hỏi, sau khi thực hành đủ 18 tháng tại khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện thì bà có được làm thủ tục thay đổi chứng chỉ hành nghề sang chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh không? Ngoài điều kiện 18 tháng thực hành trên có cần điều kiện nào khác không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sĩ;

Căn cứ Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ;

Trường hợp của bà Tuệ nếu có bằng chuyên khoa I hoặc văn bằng 2 và có thời gian thực hành về chẩn đoán hình ảnh đủ 18 tháng tại khoa chẩn đoán hình ảnh thì có thể thay đổi chứng chỉ hành nghề từ chuyên khoa ung bướu sang chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Chinhphu.vn