In bài viết

Điều kiện thi chuyên viên chính năm 2022

(Chinhphu.vn) - Ông Phùng Quang Minh (Đắk Nông) có quyết định bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên (mã số 01.003) ngày 8/11/2013. Thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/9/2010.

10/10/2022 14:02

Ngày 21/11/2013, ông Minh có quyết định nâng lương từ bậc 3/9 ngạch chuyên viên (hệ số 3,00), lên bậc 4/9 ngạch chuyên viên (hệ số 3,33), thời gian hưởng và tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 1/9/2013.

Ngày 19/9/2022, tỉnh tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch trước ngày 6/9/2022.

Ông Minh hỏi, trường hợp của ông có đủ thời gian được thi nâng ngạch chuyên viên chính không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 10/6/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 2466/BNV-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022. Đối tượng dự thi là công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Công chức, viên chức thuộc các bộ, ngành, địa phương được cơ quan có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức.

Đối với công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2022 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV;

Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên đã có thời gian xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước hoặc lương cấp bậc sĩ quan mà thời gian này được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương ở ngạch chuyên viên thì thời gian đó được tính là tương đương với thời gian giữ ngạch chuyên viên để dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Đề nghị ông Phùng Quang Minh đối chiếu trường hợp cụ thể của ông với hướng dẫn tại Văn bản số 2466/BNV-TCCB ngày 10/6/2022 của  Bộ Nội vụ để biết đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2022, bao gồm điều kiện về thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương phải từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Luật sư Trần Văn Toàn

Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.