In bài viết

Điều kiện thi nâng ngạch công chức thuế

(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Thanh Tuấn là công chức, được bổ nhiệm ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế. Ông giữ ngạch đến nay đã 7 năm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên.

20/07/2022 07:02

Theo Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định về chứng chỉ đào tạo đối với ngạch kiểm tra viên thuế là: "Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương" thì ông đã có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Ông Tuấn hỏi, ông có đủ điều kiện để tham gia thi chuyển ngạch từ kiểm tra viên trung cấp thuế lên kiểm tra viên thuế theo Công văn số 486/TCCB-THBC ngày 9/6/2022 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tiết b, Điểm 4, Điều 11 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 về việc quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định: "b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương".

Điểm 4, Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 quy định: "4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này".

Theo đó, để thi nâng ngạch từ kiểm tra viên trung cấp thuế lên kiểm tra viên thuế, ngoài đáp ứng các điều kiện khác theo quy định, ông phải có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế cấp trước ngày 30/6/2022 hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Chinhphu.vn