In bài viết

Điều kiện thi nâng ngạch Văn thư viên chính

(Chinhphu.vn) - Bà Đặng Bùi Gia Hân (Đà Nẵng) giữ ngạch Văn thư viên được 5 năm, trước đó bà có thời gian giữ ngạch Nghiên cứu viên 4 năm. Hiện bà Hân muốn đăng ký dự thi nâng ngạch lên Văn thư viên chính.

12/05/2023 17:45

Bà Hân hỏi, bà có được tính gộp thời gian 9 năm từ lúc giữ ngạch Nghiên cứu viên không? Trong thời gian giữ ngạch Nghiên cứu viên bà có tham gia xây dựng đề tài, đề án thì có được sử dụng vào hồ sơ đủ điều kiện dự thi ngạch Văn thư viên chính không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, công chức dự thi nâng ngạch lên văn thư viên chính cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau: có thời gian giữ ngạch văn thư viên và tương đương từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp có thời gian tương đương với ngạch văn thư viên thì thời gian giữ ngạch văn thư viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; không yêu cầu về việc tham gia văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học.

Việc xác định tương đương giữa nghiên cứu viên và văn thư viên, đề nghị bà Đặng Bùi Gia Hân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch để được giải đáp.

Chinhphu.vn