In bài viết

Điều kiện thi thăng hạng viên chức theo chính sách thu hút nhân tài

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Ngân Xuân (Bắc Ninh) tham khảo Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thấy quy định, viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài muốn thi thăng hạng thì phải có ít nhất một đề tài khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc khu vực hoặc quốc tế.

03/12/2022 07:02

Bà Xuân đang công tác tại một trường chính trị, bà hỏi, nếu bà có từ 1 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành giáo dục được Hội đồng giáo sư nhà nước tính điểm từ 0,25 đến 0,5 thì có được xác định đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định, cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I ngoài quy định được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng phải có ít nhất một đề tài khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc khu vực hoặc quốc tế.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thì "tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí ISI có uy tín" được giải thích như sau:

a) Tạp chí quốc tế có uy tín:

- Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ), được Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành.

- Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí thuộc các danh mục sau đây:

+ Danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ); 

+ Tạp chí khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier;

+ Tạp chí khoa học quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định trên cơ sở kiến nghị của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành.

b) Tạp chí ISI có uy tín:

- Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học chất lượng hàng đầu của các ngành thuộc lĩnh vực, được lựa chọn từ tạp chí quốc tế có uy tín, được Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành.

- Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí thuộc các danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).

Đối với tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hiện nay được phê duyệt và căn cứ vào các quy định sau:

- Tạp chí khoa học được Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định trên cơ sở kiến nghị của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN.

- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm được Hội đồng giáo sư nhà nước phê duyệt hàng năm, hiện nay là Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 8/11/2021 của Hội đồng giáo sư nhà nước phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Trong đó, quy định các chuyên ngành và danh mục các tạp chí ngành giáo dục được Hội đồng giáo sư ngành giáo dục học tính điểm.

Do vậy, để xác định bài báo có đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hay không, đề nghị bà Phạm Thị Ngân Xuân đối chiếu bài báo của mình và tạp chí đã đăng bài báo với các chuyên ngành và danh mục các tạp chí được phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 8/11/2021 và tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí ISI có uy tín quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN.

Chinhphu.vn