In bài viết

Điều kiện tinh giản biên chế do chuyên ngành đào tạo không phù hợp

(Chinhphu.vn) - Đối với trường hợp tinh giản biên chế do có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm thì cần phải có đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

29/07/2021 10:02

Đơn vị của ông Dương Hùng Hải (Long Xuyên) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Năm 2019, đơn vị có lập đề án tinh giản biên chế cho một trường hợp tên Lê Văn A, sinh ngày 25/11/1966. Hệ số lương 4,98, vượt khung 8%. Thời điểm hưởng 1/10/2019 (đền nay là 10%).

Ông Lê Văn A có chuyên ngành đào tạo không phù hợp nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác. Cá nhân ông A tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đưa vào Đề án Tinh giản biên chế chung của Sở, giai đoạn 2015 - 2021 (theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP).

Ông Hải hỏi, theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP thì trường hợp của ông Lê Văn A có được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 25/11/2021 hay không? Nếu không thì thời điềm nào ông A được hưởng, quy định cụ thể như thế nào? Ông A đã có thời gian công tác và đóng BHXH 34 năm trong điều kiện lao động bình thường.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ) thì việc xác định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin để ông Dương Hùng Hải tự đối chiếu xem ông Lê Văn A có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ thì đối với trường hợp tinh giản biên chế do có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm thì cần phải có đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu ông Lê Văn A (sinh ngày 25/11/1966) thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì tại thời điểm ngày 25/11/2021 ông A chưa đủ 55 tuổi nên không đủ tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

Chinhphu.vn