In bài viết

Điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp

(Chinhphu.vn) - Khi giáo viên tiểu học được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

16/12/2021 14:02
Ông Nguyễn Anh Tuấn (Phú Thọ) tốt nghiệp Trung học Sư phạm Giáo dục thể chất - Công tác Đội, trúng tuyển viên chức ngành giáo dục do UBND tỉnh tổ chức năm 2005, ngạch giáo viên tiểu học, mã ngạch 15.114, lương bậc 1 (1,86).

Hiện ông Tuấn hưởng lương bậc 8 (3,26). Năm 2011, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Giáo dục chính trị. Năm 2013, ông được điều động từ trường tiểu học về trường THCS và dạy học môn Giáo dục công dân cho đến nay. Tuy nhiên, ông vẫn hưởng lương và ngạch giáo viên tiểu học.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp của ông có được nâng hạng, chuyển ngạch theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT không (ông đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II và đủ các tiêu chí của chức danh này)?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khi giáo viên tiểu học được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đề nghị ông liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn