In bài viết

Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THCS

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn An (Quảng Nam) học hết lớp 9 niên khoá 2006-2007 nhưng trượt tốt nghiệp do thiếu 0,5 điểm môn Anh văn. Ông An hỏi, ông không nghỉ quá 45 ngày, hạnh kiểm loại khá thì ông nộp đơn xin xét tốt nghiệp được không?

12/01/2023 07:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp THCS (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nêu rõ: "Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp".

Chinhphu.vn